Top Vim_script GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
823277?v=3 rhysd 1 2359
1742?v=3 kana 2 1837
69755?v=3 eagletmt 3 344
76614?v=3 tacahiroy 4 312
468368?v=3 koron 5 152
9594376?v=4 maxmellon 6 148
26263?v=3 tell-k 7 144
1710555?v=4 iberianpig 8 131
718236?v=3 glidenote 9 118
4361134?v=4 pocke 10 45
1818935?v=3 rcmdnk 11 43
96157?v=3 yuku-t 12 42
774828?v=3 violetyk 13 40
1695538?v=3 creasty 14 37
6366270?v=4 zchee 15 33
688326?v=3 dvcrn 16 31
1222926?v=3 daisuzu 17 20
2168063?v=3 ayapi 18 15
1583973?v=3 yosssi 19 15
844804?v=3 layzie 20 15
442467?v=3 syotaro 21 12
4940?v=3 hamaco 22 11
134072?v=3 fujimura 23 10
1154870?v=3 dear 24 9
128431?v=3 marocchino 25 9