Top Viml GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
1742?v=3 kana 1 981
823277?v=3 rhysd 2 540
69755?v=3 eagletmt 3 455
468368?v=3 koron 4 272
864041?v=3 ngmy 5 213
1422834?v=3 moznion 6 95
293037?v=3 kmnk 7 91
733116?v=3 yonchu 8 82
377137?v=3 supermomonga 9 72
3500?v=3 hotchpotch 10 63
629993?v=3 tokorom 11 54
29440?v=3 sorah 12 48
111689?v=3 r7kamura 13 46
928692?v=3 nishigori 14 42
718236?v=3 glidenote 15 41
96157?v=3 yuku-t 16 41
1222926?v=3 daisuzu 17 39
6941?v=4 liquidz 18 36
589445?v=3 vimtaku 20 31
1708980?v=3 pepabo 21 31
21428?v=4 zaki 22 29
3804806?v=3 t-yuki 23 29
629908?v=3 hrsh7th 24 25
1457682?v=3 akiomik 25 24