Top Python GitHub developers in UrbanaUsername City rank Stars
5413598?v=4 tomlepaine 17 1394
1533465?v=3 tedunderwood 2 82
7528333?v=3 ncsa 3 74
4765078?v=3 stephenyan1231 4 51
706257?v=3 bcongdon 5 49
5104335?v=3 kframework 6 49
1265751?v=3 gabriel-weaver 7 39
8526997?v=3 open-nsm 8 31
3746651?v=3 wchill 9 20
36380477?v=4 illinois-impact 10 17
3834322?v=3 shunfu 11 16
5665451?v=3 warquel 12 15
565776?v=3 pdaian 13 14
564?v=3 mbbx6spp 14 12
1305722?v=3 liuxianming 16 10
5508438?v=3 anneomcl 17 9
4765078?v=3 stephenyan1984 18 9
15859523?v=3 knoweng 19 8
15871?v=3 aaronbecker 20 8
3608224?v=4 sameetandpotatoes 21 7
5567870?v=4 wgao9 22 7
706257?v=3 benjamincongdon 23 7
25068122?v=3 reflectionsprojections 24 7
14020276?v=3 apsun 15 19