Top Go GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
233907?v=4 astaxie 1 64169
2346725?v=4 xtaci 2 15937
6843?v=4 jinzhu 3 11407
10174178?v=4 henrylee2cn 4 10221
2295542?v=4 chai2010 5 7160
344294?v=3 cyfdecyf 6 6343
1080370?v=3 siddontang 7 5948
12724356?v=3 go-gitea 8 5674
1627804?v=3 terry-mao 9 5074
29733149?v=4 360entsecgroup-skylar 10 4696
1825381?v=3 flike 11 3735
1266954?v=3 wandoulabs 12 3704
7406269?v=4 shiyanhui 13 3643
899673?v=3 polaris1119 14 3555
865763?v=3 smallnest 15 3337
7203045?v=3 go-xorm 16 3158
1563636?v=3 qiniu 17 3104
1961952?v=3 alibaba 18 2738
5484841?v=3 fanpei91 19 2675
891222?v=3 coocood 20 2535
496526?v=3 googollee 21 2510
2801795?v=3 ginuerzh 22 1964
860685?v=4 timothyye 23 1873
4271350?v=4 devfeel 24 1739
3737474?v=3 nareix 25 1687