Top C# GitHub developers in BulgariaUsername Country rank Stars
568561?v=3 telerik 1 2771
3391906?v=4 ivaylokenov 2 1980
3619573?v=4 dbrizov 3 1511
3106986?v=3 nikolayit 4 481
1455020?v=3 telerikacademy 5 293
7361065?v=4 angelovstanton 6 270
36812500?v=4 automatetheplanet 7 248
2843479?v=3 sitefinity 8 208
3677691?v=4 martin-nikolov 9 187
3677691?v=4 flextry 10 159
2902537?v=3 sevenspikes 11 155
2650170?v=3 virb3 12 103
14107689?v=4 housebreaker 13 96
855464?v=3 alexanderdzhoganov 14 81
14273080?v=4 mdamyanova 15 74
270695?v=3 darind 16 69
1904901?v=3 dimitarcc 17 64
9950198?v=3 simeonradivoev 18 60
6661899?v=3 softuni 19 51
10489325?v=4 michaelaivanova 20 49
7140654?v=3 dentia 21 49
3604949?v=3 vladislav-karamfilov 22 43
1689586?v=3 nakov 23 32
4990520?v=3 veskokolev 24 29
1529069?v=3 olimex 25 29