Top Assembly GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
6897625?v=3 yuedayu 1 170
694227?v=3 lexdene 2 166
3961877?v=3 xuzhezhaozhao 3 118
2200877?v=3 sangwf 4 101
11408034?v=3 espressifsystems 5 85
4004447?v=3 clann24 6 78
688117?v=3 seeed-studio 7 56
1421793?v=3 bojieli 8 55
1067951?v=3 zonyitoo 9 54
1621293?v=4 sneezry 11 43
13556999?v=3 forec 12 33
9460735?v=3 espressif 14 29
1303079?v=3 satanwoo 15 17
12179820?v=3 dr-kevin-zhang 16 15
1274540?v=3 micode 18 14
7956701?v=3 leon0516 19 14
2476165?v=3 unicornx 20 13
3415417?v=3 wkcn 21 12
1998569?v=3 lichuang 22 12
15811111?v=3 thss13 23 12
416585?v=3 olalonde 24 11
18096331?v=3 bitnp 25 9