Top C GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
729648?v=3 cloudwu 1 13597
6184536?v=3 julycoding 2 12487
1961952?v=3 alibaba 3 12370
382813?v=3 laruence 4 8016
4082929?v=3 qihoo360 5 5769
1948782?v=3 haiwen 6 5650
9460735?v=3 espressif 7 4557
20238146?v=3 meituan-dianping 8 3690
946459?v=3 wishstudio 9 3572
7972753?v=3 fastos 10 3493
5326814?v=3 ezlippi 11 2684
1525381?v=3 cuber 12 2623
1470377?v=3 buaazp 13 2174
3348483?v=3 cundong 14 2164
1146412?v=3 eyalar 15 2004
7111577?v=3 lionsoul2014 16 1981
627917?v=3 madeye 17 1960
151335?v=4 waruqi 18 1897
4610365?v=3 leixiaohua1020 19 1835
1219398?v=3 answer-huang 20 1781
1783729?v=3 rt-thread 21 1496
1274540?v=3 micode 23 1379
153753?v=3 yaoweibin 24 1376
1734686?v=4 armink 25 1329