Top C GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
729648?v=3 cloudwu 1 13112
6184536?v=3 julycoding 2 11943
1961952?v=3 alibaba 3 11039
382813?v=3 laruence 4 7838
4082929?v=3 qihoo360 5 5553
1948782?v=3 haiwen 6 5471
9460735?v=3 espressif 7 4136
946459?v=3 wishstudio 8 3571
7972753?v=3 fastos 9 3475
20238146?v=3 meituan-dianping 10 2912
1525381?v=3 cuber 11 2545
5326814?v=3 ezlippi 12 2397
1470377?v=3 buaazp 13 2135
3348483?v=3 cundong 14 2111
1146412?v=3 eyalar 15 1960
151335?v=4 waruqi 16 1897
627917?v=3 madeye 17 1884
4610365?v=3 leixiaohua1020 18 1710
1219398?v=3 answer-huang 19 1662
7111577?v=3 lionsoul2014 20 1559
153753?v=3 yaoweibin 21 1349
1783729?v=3 rt-thread 22 1332
1274540?v=3 micode 23 1270
110195?v=3 liexusong 24 1224
241128?v=3 jagt 25 1183