Top C GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
729648?v=3 cloudwu 1 11987
6184536?v=3 julycoding 2 10566
1961952?v=3 alibaba 3 9856
382813?v=3 laruence 4 7374
1948782?v=3 haiwen 5 5046
4082929?v=3 qihoo360 6 5022
946459?v=3 wishstudio 7 3550
7972753?v=3 fastos 8 3405
9460735?v=3 espressif 9 3330
1525381?v=3 cuber 10 2373
20238146?v=3 meituan-dianping 11 2358
1470377?v=3 buaazp 12 2065
3348483?v=3 cundong 13 1994
151335?v=3 waruqi 14 1897
1146412?v=3 eyalar 15 1837
5326814?v=3 ezlippi 16 1789
627917?v=3 madeye 17 1722
4610365?v=3 leixiaohua1020 18 1444
1219398?v=3 answer-huang 19 1404
7111577?v=3 lionsoul2014 20 1266
153753?v=3 yaoweibin 21 1264
1274540?v=3 micode 22 1143
672779?v=3 dnspod 23 1095
110195?v=3 liexusong 25 1090