Top C GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
729648?v=3 cloudwu 1 14287
6184536?v=3 julycoding 2 13521
1961952?v=3 alibaba 3 13489
382813?v=3 laruence 4 8290
9460735?v=3 espressif 5 7089
4082929?v=3 qihoo360 6 6129
1948782?v=3 haiwen 7 5980
20238146?v=3 meituan-dianping 8 4328
946459?v=3 wishstudio 9 3576
8949716?v=3 bingoogolapple 10 3574
7972753?v=3 fastos 11 3531
5326814?v=3 ezlippi 12 3048
7111577?v=3 lionsoul2014 13 2775
1525381?v=3 cuber 14 2731
1730073?v=4 lc-soft 15 2344
3348483?v=3 cundong 16 2217
1470377?v=3 buaazp 17 2210
1146412?v=3 eyalar 18 2070
627917?v=3 madeye 19 2054
4610365?v=3 leixiaohua1020 20 2012
1219398?v=3 answer-huang 21 1975
151335?v=4 waruqi 22 1898
1734686?v=4 armink 23 1871
1274540?v=3 micode 24 1795
1783729?v=3 rt-thread 25 1693