Top C GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
729648?v=3 cloudwu 1 11772
6184536?v=3 julycoding 2 10304
1961952?v=3 alibaba 3 9660
382813?v=3 laruence 4 7293
1948782?v=3 haiwen 5 4950
4082929?v=3 qihoo360 6 4925
946459?v=3 wishstudio 7 3553
7972753?v=3 fastos 8 3389
9460735?v=3 espressif 9 3124
1525381?v=3 cuber 10 2340
20238146?v=3 meituan-dianping 11 2154
1470377?v=3 buaazp 12 2047
3348483?v=3 cundong 13 1971
151335?v=3 waruqi 14 1897
1146412?v=3 eyalar 15 1802
5326814?v=3 ezlippi 16 1704
627917?v=3 madeye 17 1698
4610365?v=3 leixiaohua1020 18 1367
1219398?v=3 answer-huang 19 1345
3202758?v=3 ideawu 20 1329
153753?v=3 yaoweibin 21 1249
7111577?v=3 lionsoul2014 22 1193
1274540?v=3 micode 23 1103
672779?v=3 dnspod 25 1083