Top C GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
729648?v=3 cloudwu 1 14203
6184536?v=3 julycoding 2 13380
1961952?v=3 alibaba 3 13363
382813?v=3 laruence 4 8241
9460735?v=3 espressif 5 6949
4082929?v=3 qihoo360 6 6095
1948782?v=3 haiwen 7 5938
20238146?v=3 meituan-dianping 8 4268
946459?v=3 wishstudio 9 3576
8949716?v=3 bingoogolapple 10 3534
7972753?v=3 fastos 11 3528
5326814?v=3 ezlippi 12 2999
1525381?v=3 cuber 13 2722
7111577?v=3 lionsoul2014 14 2504
1730073?v=4 lc-soft 15 2313
3348483?v=3 cundong 16 2212
1470377?v=3 buaazp 17 2204
1146412?v=3 eyalar 18 2061
627917?v=3 madeye 19 2041
4610365?v=3 leixiaohua1020 20 1990
1219398?v=3 answer-huang 21 1959
151335?v=4 waruqi 22 1897
1274540?v=3 micode 23 1736
1783729?v=3 rt-thread 24 1665
1025140?v=3 chengr28 25 1619