Top C GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
729648?v=3 cloudwu 1 12666
6184536?v=3 julycoding 2 11386
1961952?v=3 alibaba 3 10346
382813?v=3 laruence 4 7654
4082929?v=3 qihoo360 5 5351
1948782?v=3 haiwen 6 5271
9460735?v=3 espressif 7 3815
946459?v=3 wishstudio 8 3564
7972753?v=3 fastos 9 3449
20238146?v=3 meituan-dianping 10 2718
1525381?v=3 cuber 11 2481
5326814?v=3 ezlippi 12 2164
1470377?v=3 buaazp 13 2107
3348483?v=3 cundong 14 2075
1146412?v=3 eyalar 15 1912
151335?v=3 waruqi 16 1897
627917?v=3 madeye 17 1840
4610365?v=3 leixiaohua1020 18 1614
1219398?v=3 answer-huang 19 1562
7111577?v=3 lionsoul2014 20 1462
153753?v=3 yaoweibin 21 1315
1274540?v=3 micode 22 1207
110195?v=3 liexusong 23 1174
1783729?v=3 rt-thread 24 1159
241128?v=3 jagt 25 1156