Top C++ GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
1961952?v=3 alibaba 1 11972
3734415?v=3 yangyangwithgnu 2 8253
3202758?v=3 ideawu 3 7043
1014558?v=3 haoel 4 6721
5763157?v=4 tamlok 5 5472
4082929?v=3 qihoo360 6 5430
11263900?v=3 vnpy 7 5302
231074?v=3 chenshuo 8 5052
17825669?v=3 tencent-wechat 9 4181
16829063?v=3 anyrtc 10 3846
12165287?v=3 ossrs 11 3773
8255297?v=3 liuruoze 12 3645
2346725?v=4 xtaci 13 3413
3350164?v=3 chukong 14 3341
13991918?v=3 ctripmobile 15 2708
706422?v=3 forhappy 16 2662
22660103?v=4 aksnzhy 17 2653
1147451?v=3 pezy 18 2148
1195774?v=3 miloyip 1 5145
2162645?v=3 yanyiwu 20 1926
823252?v=3 hit-scir 21 1913
6635511?v=3 gaoxiang12 22 1869
7830161?v=4 qianmo 23 1851
785206?v=3 wang-bin 24 1681
18389035?v=3 thunlp 25 1664