Top Java GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
1961952?v=3 alibaba 1 102281
10704521?v=3 hongyangandroid 2 37718
2503423?v=3 daimajia 3 36878
17978187?v=4 blankj 4 32670
15711968?v=4 jessyancoding 5 27314
12167762?v=4 xmusistone 6 22555
13534988?v=4 yanzhenjie 7 20796
8949716?v=3 bingoogolapple 8 12891
5214214?v=4 drakeet 9 12812
7379793?v=3 nightonke 10 12091
3849072?v=4 biezhi 11 12067
3666423?v=3 h07000223 12 11239
2038071?v=3 lipangit 13 11201
4454687?v=4 rengwuxian 14 10407
464330?v=3 mcxiaoke 15 10144
1351884?v=3 code4craft 16 10083
7941050?v=3 android-cjj 17 9675
963906?v=4 cymcsg 18 9233
12438779?v=3 hotbitmapgg 19 9197
7099924?v=3 nlpchina 20 9024
1627618?v=3 b3log 21 8976
1026848?v=3 dodola 22 8973
212984?v=3 lzyzsd 23 8466
16453532?v=3 mcxtzhang 24 8324
9691640?v=4 yokeyword 25 8256