Top Javascript GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
2268460?v=3 ecomfe 1 42981
1680273?v=4 jaywcjlove 2 41138
905434?v=3 ruanyf 3 34882
17680888?v=4 iamkun 4 23308
6668906?v=3 fex-team 5 23070
8784712?v=4 egoist 6 22350
1961952?v=3 alibaba 7 20216
3277200?v=3 sentsin 8 19886
1791748?v=3 aui 9 17856
327019?v=3 jacksontian 10 17379
1503033?v=3 alloyteam 11 17113
1067743?v=3 chaozh 12 15708
12221718?v=4 binaryify 13 15589
3456749?v=3 fengyuanchen 14 15478
4279697?v=3 nswbmw 15 13117
1147375?v=3 alsotang 16 12877
7262715?v=4 geeeeeeeeek 17 11582
635902?v=4 luin 18 10361
2117018?v=4 wenzhixin 19 10164
5485517?v=3 dcloudio 20 9763
1456490?v=3 kesenhoo 21 9451
11404085?v=3 youzan 22 9026
190846?v=3 rubylouvre 23 8853
6499273?v=3 leanote 24 8729
12810740?v=3 elemefe 25 8552