Top Powershell GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
16350494?v=3 vizogood 1 197
12861404?v=4 xyntax 2 76
5617748?v=3 straightdave 3 62
4783781?v=4 nekocode 4 18
173351?v=3 victorwoo 5 13
15074472?v=3 shenhongfei 6 13
3304703?v=3 ediwang 7 11
1032636?v=3 xiaoyvr 9 11
922174?v=3 jun0205 10 10
46711?v=3 linux-china 11 9
7321619?v=3 mosserlee 12 8
173646?v=3 xiaodao 50 6
32099167?v=4 seu-bugfourchive 14 6
2802045?v=3 chichou 15 5
1969802?v=3 hjc4869 16 5
17228892?v=3 wellsluo 17 4
5764917?v=3 h404bi 18 3
2055563?v=3 darrenfang 19 3
1540389?v=3 atupal 20 3
869898?v=3 vipmike007 21 3
688117?v=3 seeed-studio 22 3
18301797?v=4 wuhanyumsft 23 2
24350034?v=3 lean-soft 24 2
16846625?v=3 ostrich75 25 2