Top Python GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
20924010?v=4 wangshub 1 18932
3880963?v=4 floodsung 2 17446
167837?v=3 fxsjy 3 13072
16631068?v=4 youfou 4 12539
30764933?v=4 chinese-poetry 5 8290
2270240?v=4 ufoym 6 7000
18311786?v=4 shenweichen 7 6995
8860935?v=4 xingyizhou 8 6867
646451?v=3 binux 7 11504
15275188?v=4 gaojiuli 10 5887
16336606?v=4 frostming 11 5677
6939375?v=3 darknessomi 12 5541
5144674?v=3 0x5e 13 4884
3646955?v=3 qiwsir 14 4871
1510785?v=3 yidao620c 15 4688
5365195?v=3 urinx 16 4681
733097?v=3 tangqiaoboy 17 4618
123598?v=3 sshwsfc 18 4363
6158206?v=4 jindongwang 19 4326
32793535?v=4 spiderclub 20 4317
1220164?v=3 douban 21 4280
8032883?v=3 xiyoumc 22 3890
596274?v=3 isnowfy 23 3877
6715118?v=3 shangtongzhang 24 3759
1560507?v=3 taobao 25 3753