Top Python GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
20924010?v=4 wangshub 1 18932
3880963?v=4 floodsung 2 17446
167837?v=3 fxsjy 3 13072
16631068?v=4 youfou 4 11185
30764933?v=4 chinese-poetry 5 8290
646451?v=3 binux 6 11504
2270240?v=4 ufoym 7 6281
15275188?v=4 gaojiuli 8 5708
16336606?v=4 frostming 9 5677
6939375?v=3 darknessomi 10 5541
5144674?v=3 0x5e 11 4884
3646955?v=3 qiwsir 12 4871
1510785?v=3 yidao620c 13 4688
5365195?v=3 urinx 14 4681
733097?v=3 tangqiaoboy 15 4618
18311786?v=4 shenweichen 16 4532
123598?v=3 sshwsfc 17 4363
6158206?v=4 jindongwang 18 4326
32793535?v=4 spiderclub 19 4317
1220164?v=3 douban 20 4280
8032883?v=3 xiyoumc 21 3890
596274?v=3 isnowfy 22 3877
6715118?v=3 shangtongzhang 23 3759
1560507?v=3 taobao 24 3753
470058?v=3 michaelliao 25 3632