Top Python GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
20924010?v=4 wangshub 1 18932
3880963?v=4 floodsung 2 17446
167837?v=3 fxsjy 3 13072
16631068?v=4 youfou 4 12539
30764933?v=4 chinese-poetry 5 8290
18311786?v=4 shenweichen 6 6995
2270240?v=4 ufoym 7 6947
646451?v=3 binux 7 11504
15275188?v=4 gaojiuli 9 5826
16336606?v=4 frostming 10 5677
6939375?v=3 darknessomi 11 5541
5144674?v=3 0x5e 12 4884
3646955?v=3 qiwsir 13 4871
1510785?v=3 yidao620c 14 4688
5365195?v=3 urinx 15 4681
733097?v=3 tangqiaoboy 16 4618
123598?v=3 sshwsfc 17 4363
6158206?v=4 jindongwang 18 4326
32793535?v=4 spiderclub 19 4317
1220164?v=3 douban 20 4280
8032883?v=3 xiyoumc 21 3890
596274?v=3 isnowfy 22 3877
6715118?v=3 shangtongzhang 23 3759
1560507?v=3 taobao 24 3753
470058?v=3 michaelliao 25 3632