Top Python GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
20924010?v=4 wangshub 1 18932
3880963?v=4 floodsung 2 17446
167837?v=3 fxsjy 3 13072
16631068?v=4 youfou 4 9540
30764933?v=4 chinese-poetry 5 8290
646451?v=3 binux 6 11504
2270240?v=4 ufoym 7 5886
16336606?v=4 frostming 8 5557
6939375?v=3 darknessomi 9 5541
15275188?v=4 gaojiuli 10 5483
5144674?v=3 0x5e 11 4884
3646955?v=3 qiwsir 12 4871
1510785?v=3 yidao620c 13 4688
5365195?v=3 urinx 14 4681
733097?v=3 tangqiaoboy 15 4618
123598?v=3 sshwsfc 16 4363
32793535?v=4 spiderclub 17 4317
1220164?v=3 douban 18 4280
8032883?v=3 xiyoumc 19 3890
596274?v=3 isnowfy 20 3877
6715118?v=3 shangtongzhang 21 3759
1560507?v=3 taobao 22 3753
470058?v=3 michaelliao 23 3632
3370345?v=3 detailyang 24 3584
405972?v=3 reorx 25 3216