Top Scala GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
15843379?v=3 lw-lin 1 1542
865763?v=3 smallnest 2 935
1266954?v=3 wandoulabs 3 720
4425909?v=3 csug 4 666
1828949?v=3 tminglei 5 635
7975407?v=4 glzjin 6 631
15843379?v=3 proflin 7 515
265524?v=3 centaur 8 497
1469319?v=3 yankay 9 429
2424744?v=4 ldpe2g 10 414
1751166?v=3 jemygraw 11 215
601530?v=4 atry 12 204
848550?v=4 lastland 149 170
5100735?v=3 gaocegege 14 150
7322292?v=3 zhengruifeng 15 138
16514952?v=3 scalad 16 134
6230048?v=3 pasalab 17 104
419346?v=3 zhongl 18 101
241076?v=3 baigang 19 99
20015739?v=3 qingmang-team 20 99
615850?v=3 yangbajing 21 82
3104306?v=3 leechanx 22 79
2414660?v=3 jinntrance 23 77
123295?v=3 notyy 24 67
590102?v=3 neoremind 25 67