Top Shell GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
737958?v=3 snowdream 2 5813
1475030?v=3 teddysun 3 4743
4475914?v=3 taizilongxu 4 4603
11371924?v=3 forezp 5 2412
8833929?v=3 hit-alibaba 6 2061
1063891?v=4 oldratlee 7 1937
169704?v=3 goreliu 8 1848
3328185?v=3 rootsongjc 9 1822
7972753?v=3 fastos 10 1597
433567?v=3 opsnull 11 1483
1432613?v=3 looly 12 1476
2675838?v=3 juude 13 1418
93194?v=3 zhuangbiaowei 15 1197
13142418?v=3 wsdjeg 16 1136
1296308?v=3 hbin 17 1120
2604211?v=4 xdtianyu 18 1012
6986459?v=3 myoss 19 981
4401290?v=3 liulang 20 894
544911?v=3 ftao 21 889
219689?v=3 lexrus 22 866
548512?v=3 bigeagle 23 797
11816184?v=3 jasongeng88 24 723