Top Smali GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
1274540?v=3 micode 1 74
5378164?v=3 wuxianlin 2 29
13325696?v=3 tosplus 3 25
25450994?v=4 yunlambert 4 7
4617880?v=3 bywwh 5 5
5069192?v=3 sunkuo 6 4
2310043?v=3 nian0114 7 4
17297616?v=3 just4fan 8 3
18079988?v=3 aviraxp 9 3
7380786?v=3 wutongke 10 3
6813860?v=3 shanlihou 11 3
26052429?v=3 dinphymod 12 2
13679700?v=3 aabyebaby 13 2
10061261?v=3 chenxiaoyoyo 14 2
6301386?v=3 wangtongli 15 2
5774651?v=3 dianlujitao 16 2
13273955?v=3 gujiangjiang 17 1
16535644?v=4 wei-jess 18 1
15917613?v=3 jackzhous 19 1
4647461?v=3 unozheng 20 1
3956957?v=3 sokugo 21 1
288288?v=3 xingrz 22 1
30139144?v=4 maximilianliu 23 1
9876749?v=4 flowertome 24 1
18607031?v=4 peach-djf 25 1