Top Typescript GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
472311?v=4 phodal 1 5100
25162437?v=3 chatie 2 2474
1198615?v=3 zhongsp 3 1739
2796177?v=4 huachao 4 1462
6022672?v=4 idiotwu 2 1569
2544489?v=3 zenozeng 6 1098
821034?v=3 jabbany 7 1030
9441414?v=3 react-component 8 818
1680273?v=4 jaywcjlove 9 798
8784712?v=4 egoist 10 702
21285357?v=3 wechaty 11 667
16136702?v=3 laoqiren 12 629
12625278?v=4 houko 13 575
1050213?v=3 formulahendry 14 566
25149487?v=3 rxjs-cn 15 532
2987467?v=3 cipchk 16 527
13671219?v=3 myxvisual 17 523
13579374?v=4 eyhn 18 518
1983116?v=3 teambition 19 509
12625278?v=3 xiaomoinfo 20 479
2569893?v=3 greengerong 21 437
2883231?v=3 herringtondarkholme 22 415
1201438?v=3 eleme 23 381
922715?v=3 akfish 24 374
4006436?v=3 meowtec 25 331