Top Typescript GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
635902?v=4 luin 1 6786
472311?v=4 phodal 2 5272
6882794?v=4 crimx 3 3566
25162437?v=3 chatie 4 2474
2796177?v=4 huachao 5 1916
1050213?v=4 formulahendry 6 1814
1198615?v=3 zhongsp 7 1739
12963675?v=4 beizhedenglong 8 1692
6022672?v=4 idiotwu 2 1569
2544489?v=3 zenozeng 10 1098
821034?v=3 jabbany 11 1030
1680273?v=4 jaywcjlove 12 959
9441414?v=3 react-component 13 818
8784712?v=4 egoist 14 702
21285357?v=3 wechaty 15 667
16136702?v=3 laoqiren 16 629
12625278?v=4 houko 17 575
12221718?v=4 binaryify 18 566
779050?v=4 ovilia 19 564
13579374?v=4 eyhn 20 563
25149487?v=3 rxjs-cn 21 532
2987467?v=3 cipchk 22 527
13671219?v=3 myxvisual 23 523
1983116?v=3 teambition 24 509
12625278?v=3 xiaomoinfo 25 479