Top Viml GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
3734415?v=3 yangyangwithgnu 1 5760
300016?v=3 humiaozuzu 3 1908
16517489?v=3 vim-ctrlspace 16 1167
284438?v=3 dahu 5 636
568457?v=3 blindfs 6 413
2543240?v=3 yakiang 7 405
2698003?v=3 barretlee 8 382
13142418?v=3 wsdjeg 9 296
143572?v=3 hotoo 10 230
579129?v=4 gu-fan 12 189
568457?v=3 farseer90718 13 188
579129?v=3 rykka 14 181
6934?v=3 juvenn 15 132
2002216?v=3 wklken 16 128
15799274?v=3 php-vim 17 127
6942242?v=3 exvim 18 126
515630?v=3 myhere 19 121
288207?v=3 brookhong 20 111
4538941?v=3 roxma 21 105
812381?v=3 hightman 22 105
816673?v=3 weynhamz 23 95
898354?v=3 asins 24 92
218127?v=3 leeiio 25 89