Top Javascript GitHub developers in ColombiaUsername Country rank Stars
1291187?v=3 mauriciosantos 1 1184
3689856?v=3 caroso1222 2 1018
2006839?v=3 diegorbaquero 3 776
1616682?v=3 maurizzzio 1 1759
504085?v=3 ciul 5 604
1312018?v=4 sergiodxa 2 654
21772?v=3 abuiles 7 531
11448559?v=3 angarsk8 8 466
219289?v=3 bithavoc 9 447
1206844?v=3 adrianengine 10 429
2154886?v=3 jdnichollsc 11 364
1284036?v=3 jachinte 12 306
733877?v=3 julianduque 13 288
1751074?v=3 pablovallejo 14 230
1156865?v=3 esbanarango 15 190
4326101?v=3 heapsource 16 189
4909769?v=3 ojack 17 177
45068?v=3 wvega 18 158
583737?v=3 escobar5 19 153
3386811?v=3 javiercf 20 103
204635?v=3 yasinkuyu 21 86
1142037?v=3 camilosw 22 83
9136002?v=4 carlosarturo28 23 75
3706920?v=3 sib-colombia 24 72
4278345?v=4 lfades 25 71