Top Jupyter_notebook GitHub developers in CzechiaUsername Country rank Stars
1597574?v=3 uricamic 1 186
446124?v=3 bzamecnik 2 57
6246627?v=3 honeyext 3 28
6851480?v=3 ondrolexa 4 20
7695319?v=3 trnkatomas 5 19
15315342?v=3 gorgitko 6 6
6280767?v=3 jpmaldonado 7 4
535866?v=3 jiri-kremser 8 4
193832?v=3 visgean 9 3
13355964?v=3 shante66 10 3
152821?v=3 martin-majlis 11 2
123374?v=3 darthdeus 12 2
8166544?v=3 tkarabela 13 2
21845225?v=4 snekboi 14 1
3698689?v=3 galinaalperovich 15 1
4202418?v=3 mmmika 16 1
2090143?v=4 dvorka 17 1
1809268?v=3 huttarichard 18 1
1442605?v=3 pbrazdil 19 1
1093769?v=3 muhammad-ahsan 20 1
917918?v=3 jaroslav-kuchar 21 1
26248366?v=4 kubobahyl 22 1
23584130?v=4 cicavec 23 1
23558634?v=3 kysely 24 1
24369881?v=3 ibm-watson-adam-michal 25 1