Top Ruby GitHub developers in DenmarkUsername Country rank Stars
106146?v=3 lassebunk 1 1919
5273725?v=3 cptactionhank 2 654
15712?v=3 larsch 3 638
6480?v=3 koppen 4 554
252?v=3 vangberg 5 478
83561?v=3 mads379 6 237
83561?v=3 mads-hartmann 7 236
119205?v=3 unwire 8 234
2819?v=3 mikker 9 232
197504?v=3 spoiledmilk 10 208
184951?v=3 firmafon 11 206
2677809?v=3 bemyeyes 12 204
1805817?v=3 prograils 13 201
238858?v=3 webnuts 14 193
6351?v=3 dasch 15 173
37910?v=3 troelskn 16 171
1392604?v=3 softace 17 166
20273?v=3 logandk 18 165
5836?v=3 jacobat 19 138
834717?v=3 karnov 20 132
5872?v=3 rspace 21 119
234531?v=3 kaspernj 22 110
60284?v=3 birkirb 23 100
2912227?v=3 substancelab 24 91
844730?v=3 nickfrandsen 25 78