Top Java GitHub developers in FinlandUsername Country rank Stars
582346?v=3 iluwatar 1 16470
13744304?v=4 roughike 2 9427
42678?v=3 orfjackal 3 4097
1171922?v=3 vaadin 4 2904
701283?v=3 pkainulainen 5 1390
90512?v=3 staltz 6 1068
123553?v=3 dmitrykey 7 881
1478052?v=3 mstahv 8 473
11397382?v=3 paritytrading 9 346
1641063?v=3 trautonen 10 307
81939?v=3 penberg 11 294
149684?v=3 nimrodda 12 285
1608667?v=3 agilefant 13 260
88996?v=3 alaisi 14 252
264506?v=3 mikaelhg 15 224
1389534?v=3 nitorcreations 16 206
1291143?v=3 lnikkila 17 186
1909565?v=3 antionio 18 157
1302343?v=3 murgo 19 153
4594126?v=3 vhakulinen 20 150
5366945?v=4 elmot 21 140
1804169?v=3 solita 22 139
232774?v=3 tlaukkan 23 132
759522?v=3 iffa 24 130
183430?v=3 jvirtanen 25 126