Top Scala GitHub developers in FinlandUsername Country rank Stars
1086545?v=3 lhartikk 1 5244
864166?v=3 laurilehmijoki 2 2047
629483?v=3 ochrons 3 1164
68196?v=3 mpeltonen 4 1103
54306?v=3 jonifreeman 5 345
574167?v=3 timowest 6 193
285399?v=3 mtkopone 7 171
572722?v=3 mysema 8 148
1044450?v=3 nutomic 9 137
1488308?v=3 valotrading 10 136
1092375?v=3 jlitola 11 101
94033?v=3 gekkio 12 58
22589073?v=3 getjenny 13 43
4559353?v=3 yleisradio 14 41
66864?v=3 lhotari 15 37
148256?v=3 kaisellgren 16 26
2628558?v=3 opetushallitus 17 25
71799?v=3 reaktor 18 24
106030?v=3 ripla 19 20
264421?v=3 hezamu 20 18
13017537?v=3 aaltoasia 21 15
1297734?v=3 akauppi 22 13
503168?v=3 pyppe 23 9
183430?v=3 jvirtanen 24 8
301793?v=3 arcusys 25 7