Top C GitHub developers in GermanyUsername Country rank Stars
8057201?v=4 vurtun 1 11381
3826044?v=4 spacehuhn 2 6307
3584568?v=3 libimobiledevice 3 3618
2237222?v=3 visit1985 4 2957
2392216?v=3 airblader 5 2373
1036457?v=3 stefanesser 6 2339
7396244?v=3 vanhauser-thc 7 2169
1699414?v=4 floooh 8 1847
1084992?v=3 olikraus 9 1570
139?v=3 chneukirchen 10 1473
82469?v=3 omz 11 1399
175722?v=3 jonashaag 12 1382
3677213?v=3 mcnopper 13 1321
181552?v=3 muennich 14 1043
13697?v=3 tcurdt 15 1034
247730?v=3 fancycode 16 985
12049216?v=4 mauricegit 17 842
858269?v=3 henkman 18 787
416723?v=3 cbuchner1 19 761
136023?v=3 knopwob 20 697
376651?v=3 sahib 21 695
749022?v=3 wolfcw 22 693
1200425?v=3 rizsotto 23 668
2327132?v=3 majn 24 591
1136893?v=3 dcodeio 25 585