Top C++ GitHub developers in GermanyUsername Country rank Stars
159488?v=4 nlohmann 1 14421
17707180?v=3 crytek-cryengine 2 6686
531764?v=3 bjorn 3 5403
10322999?v=4 badaix 4 3232
9192733?v=4 foonathan 5 3131
10283127?v=3 saschawillems 6 3121
2872083?v=3 tum-vision 7 2451
690673?v=3 shogun-toolbox 8 2056
1699414?v=4 floooh 9 1953
8150628?v=3 actor-framework 10 1499
3826044?v=4 spacehuhn 11 1408
1563206?v=3 simongog 12 1283
5185185?v=3 rbock 13 1209
2356692?v=4 maierfelix 14 1139
13125552?v=3 cginternals 15 1127
8562144?v=3 fritzing 16 1071
959308?v=3 woboq 17 960
6491301?v=3 kobalicek 18 917
5544610?v=3 dobiasd 19 879
70772?v=3 jlnr 20 875
391956?v=3 triagens 21 860
262504?v=3 begla 22 827
41766?v=3 akrennmair 23 785
26716995?v=3 lmb-freiburg 24 770
52399?v=3 kkaefer 25 735