Top Html GitHub developers in GermanyUsername Country rank Stars
24829604?v=3 padrinobook 76 154
2141507?v=3 stefan-kolb 77 150
4771374?v=3 creativedream 78 149
480224?v=3 b-g 79 148
1956369?v=3 opentechschool 80 145
2869983?v=3 th-koeln 82 143
60051?v=3 yaph 83 141
2535908?v=3 asmaps 84 137
1557392?v=3 marieschweiz 85 137
1664?v=3 svenstaro 86 136
1186274?v=3 franzheidl 87 135
2604907?v=3 bingmann 88 131
1132744?v=3 infostreams 89 124
710914?v=3 rjeschke 90 124
11738564?v=3 secuvera 91 122
41628?v=4 pudo 93 119
2503307?v=4 hobbyquaker 94 118
12698194?v=3 opensourceworkflow 95 115
432791?v=3 gesellix 96 113
1818395?v=3 davidyezsetz 97 112
335467?v=3 pascalduez 98 107
247397?v=3 edorian 99 107