Top Java GitHub developers in GermanyUsername Country rank Stars
6764390?v=3 elastic 1 32742
242242?v=3 greenrobot 2 29606
1089616?v=3 orhanobut 3 16692
1360604?v=3 android10 4 14018
2096087?v=4 nisrulz 5 11911
1824223?v=3 hdodenhof 6 9416
485033?v=3 winterbe 7 9164
583598?v=3 sockeqwe 8 7911
903097?v=3 kikoso 9 4749
474892?v=3 graylog2 10 4735
635745?v=3 jprante 11 4734
8716595?v=3 crazycodeboy 1 6448
283794?v=3 jdamcd 13 4129
768721?v=3 beworker 14 3614
102802?v=3 mttkay 15 3287
738972?v=3 timmolter 16 3029
2039384?v=3 katzer 17 2959
6818654?v=3 siacs 18 2871
239841?v=3 grandcentrix 19 2850
1564818?v=3 zalando 20 2811
5065698?v=4 heinrichreimer 21 2630
5786132?v=3 vavr-io 22 2508
858379?v=3 appsthatmatter 23 2269
135347?v=3 sirthias 24 2254
4048232?v=3 crate 25 2153