Top Jupyter_notebook GitHub developers in GermanyUsername Country rank Stars
1907?v=3 sabman 26 40
7937824?v=4 davidsbatista 27 35
14331294?v=3 cliqz-oss 28 33
22319415?v=3 theislab 29 31
21110541?v=3 rvarun7777 30 26
1272801?v=3 cvjena 31 26
56779?v=3 brakmic 32 23
550026?v=3 adewes 33 21
16946073?v=3 camigord 34 20
15324966?v=3 networks-learning 35 20
60051?v=3 yaph 36 19
9124?v=3 kirel 37 19
469371?v=3 skeydan 38 18
2494376?v=4 miquelbeltran 39 18
72940?v=3 faroit 40 17
17503464?v=3 shreyasgite 41 16
15172323?v=3 koenigsweg 42 16
198717?v=3 furukama 43 15
12210033?v=3 smajida 44 14
3391614?v=3 soerendip 45 14
15215821?v=3 smartdataanalytics 46 14
727984?v=3 stes 47 13
231996?v=3 uschmidt83 48 13
335438?v=3 normanrz 49 13
1706276?v=3 nicococo 50 12