Top Jupyter_notebook GitHub developers in GermanyUsername Country rank Stars
23015066?v=3 aerospike2xv 551 0
2077497?v=3 chozelinek 552 0
23122997?v=3 abhishekhp2016 553 0
11330051?v=3 michaelhabeck 554 0
11278140?v=3 a-ghorbani 555 0
20141444?v=3 nitro-code 556 0
19472192?v=3 as641651 557 0
591458?v=3 ucyo 558 0
22892058?v=3 pybel 559 0
22846383?v=3 ggcarrotsberlin 560 0
2906267?v=3 nscherf 561 0
13523235?v=3 k0a1adev 562 0
13406046?v=3 saran-nns 563 0
1950766?v=3 minthemiddle 564 0
15649884?v=3 wattx 565 0
15925481?v=3 cagurto 566 0
11249880?v=3 isternberg 567 0
16001398?v=3 georghildebrand 568 0
501518?v=3 max-f 569 0
968721?v=3 dimensionalscoop 570 0
11738833?v=4 dyusuf 571 0
8111364?v=3 ethandeng 4 0
7483233?v=4 mihaibogdaneugen 573 0