Top Jupyter_notebook GitHub developers in GermanyUsername Country rank Stars
30383099?v=4 evyang1992 76 8
15668944?v=4 bpn1 77 8
28654423?v=3 fzj-iek3-vsa 78 8
25568174?v=3 mohamed-sabry-01 79 7
26958025?v=4 datamics 80 7
11700669?v=4 wegeneredv-de 81 7
14039772?v=3 sebastian-schlecht 82 7
7422050?v=3 fawind 83 7
171319?v=3 akloster 84 7
163658?v=3 jhcepas 85 7
19817861?v=4 abhi4ssj 86 7
8121773?v=3 rwth-ebc 87 7
49392?v=3 konrad 88 6
2404796?v=4 jkokatjuhha 89 6
2111293?v=3 danijar 90 6
1206519?v=3 frapochetti 91 6
20125525?v=3 berenslab 92 6
8137289?v=3 tudarmstadt-lt 93 6
1701960?v=3 georgwiese 94 6
761120?v=3 vbajpai 95 6
193341?v=3 osdf 96 6
2625584?v=4 kiliankoe 97 6
25584644?v=3 yedivanseven 98 5
135653?v=3 midnighter 99 5
6514016?v=3 juhuntenburg 100 5