Top Python GitHub developers in GermanyUsername Country rank Stars
16529337?v=4 timgrossmann 1 8968
2041322?v=4 hanxiao 2 8249
6764390?v=3 elastic 3 6884
895331?v=3 tgalal 4 5642
5577137?v=4 oarriaga 5 5079
41628?v=4 pudo 6 4819
3462566?v=4 maxpumperla 7 4737
1564818?v=3 zalando 8 4178
140115?v=4 sirver 9 3859
1610?v=3 jezdez 10 3792
337602?v=3 posativ 11 3645
890531?v=3 ibab 12 3579
21214473?v=3 rasahq 13 3469
426222?v=3 spadgos 14 3192
1482?v=3 gaubert 15 3123
18219846?v=3 jopohl 16 3000
83657?v=3 foosel 17 2707
12452090?v=3 spacy-io 18 2615
1873922?v=3 msiemens 19 2596
17097586?v=3 bigchaindb 20 2578
6469053?v=3 automl 21 2511
684948?v=3 guillermooo 22 2497
5811576?v=3 lennylxx 23 2470
747913?v=3 deanishe 24 2352
13807?v=3 miracle2k 25 2327