Top Shell GitHub developers in GermanyUsername Country rank Stars
4921183?v=4 kamranahmedse 1 6244
85965?v=3 lukas2511 2 5795
315639?v=3 magicmonty 3 3096
8036727?v=3 drwetter 4 2037
10326954?v=4 robcowart 5 1761
195724?v=3 x2on 6 1600
6874363?v=3 mrzool 7 1512
161631?v=3 tianon 8 1414
12533999?v=3 cytopia 9 1159
6764390?v=3 elastic 10 1081
15210?v=3 agnoster 11 1069
176242?v=3 cyclenerd 12 1054
22218312?v=4 budtmo 13 1053
510452?v=3 seebi 14 1019
13363474?v=3 webdevops 15 920
1051370?v=3 supercrabtree 16 902
383120?v=3 fhd 17 852
990588?v=3 hannob 18 844
39716?v=3 perusio 19 840
70067?v=3 sapegin 21 631
3321178?v=3 carnager 22 613
6023785?v=3 internetwache 23 593
61264?v=3 technopagan 24 548
304837?v=3 aurora 25 545