Top Tex GitHub developers in GermanyUsername Country rank Stars
115270?v=3 matze 1 2771
6874363?v=3 mrzool 2 1632
241530?v=3 cmichi 3 575
11440811?v=3 submanifold 4 548
1132354?v=3 zemirco 5 478
1658117?v=3 martinthoma 6 436
1285805?v=3 christophergandrud 7 205
20888097?v=4 kumar-shridhar 8 180
339435?v=3 fwalch 9 153
264708?v=3 wikimatze 11 151
2670239?v=3 open-advice 12 151
1135285?v=4 jankapunkt 14 133
1726483?v=3 cpfaff 15 113
1203091?v=3 davidstutz 16 96
5859733?v=3 fsr 17 73
189796?v=3 cebe 18 71
3661115?v=3 iblech 19 58
315252?v=3 mirkokiefer 20 53
3011538?v=3 tweh 21 51
320064?v=3 andygrunwald 22 50
120767?v=3 vasishth 23 49
765746?v=3 oliverklee 24 45
3624298?v=3 kwarc 25 44