Top Typescript GitHub developers in GermanyUsername Country rank Stars
9024218?v=3 deepstreamio 1 6085
932156?v=4 squidfunk 3 3510
33702914?v=4 meetalva 4 1927
275268?v=3 sebastianm 5 1873
1842462?v=4 andywer 6 1515
813754?v=3 lukasoppermann 7 977
508325?v=3 udos86 8 954
13251079?v=3 anthonynsimon 9 891
901354?v=3 dherges 10 881
2531208?v=3 sap 11 702
555817?v=3 mseemann 12 653
5749437?v=4 pradel 13 636
3748453?v=4 vadimdez 14 607
8513812?v=3 loopline-systems 15 577
3458616?v=3 nolanus 16 518
450980?v=4 marcj 17 427
56779?v=3 brakmic 18 399
225238?v=3 giniedp 19 298
11535793?v=3 neroniaky 20 283
327445?v=3 knisterpeter 21 242
357884?v=3 thorstenhans 22 228
4951215?v=3 mkloubert 23 226
272250?v=3 arose 24 221
6850901?v=3 thoughtram 25 213