Top C GitHub developers in Hong kongUsername Country rank Stars
1195774?v=3 miloyip 1 2004
103023?v=3 kennytm 2 1373
1056285?v=3 yzprofile 278 428
1787673?v=3 dcnieho 4 186
895289?v=3 aquaskyline 5 134
8608?v=3 siuying 6 75
720827?v=3 burstlam 7 57
343713?v=3 wtaysom 8 53
3242876?v=3 soundsilence 9 52
29133953?v=3 stevefan1999 10 50
372439?v=3 oursky 11 42
648499?v=3 openfibers 12 40
3029663?v=3 danielhk 13 37
13361197?v=3 elephone-dev 1815 33
13168476?v=3 hkust-sing 15 32
8755405?v=3 psaris 16 31
16717934?v=3 travismills82 18 26
481343?v=3 fishkingsin 19 25
13302178?v=3 hxuhack 20 24
5521?v=4 thekvn 21 22
4404714?v=3 baiwei0427 22 21
78027?v=3 zma 23 21
410302?v=3 hklcf 24 19
2718385?v=3 hopkinskong 25 16