Top C++ GitHub developers in Hong kongUsername Country rank Stars
1195774?v=3 miloyip 1 5145
5562977?v=3 hszhao 2 630
139525?v=3 billmccord 3 436
82716?v=3 benlau 4 360
103023?v=3 kennytm 5 338
3242876?v=3 soundsilence 6 307
1900250?v=3 lindahua 7 120
6461732?v=3 aimerykong 8 88
1509844?v=3 robert0812 9 85
103977?v=3 andyli 10 85
291417?v=3 neraliu 11 84
481343?v=3 fishkingsin 12 72
4837640?v=3 hlzz 13 70
3026042?v=3 liquanhai 14 54
1935744?v=3 chntujia 15 40
13533780?v=4 lawy623 16 39
12619994?v=3 huawei-noah 17 33
1013500?v=3 minixxie 18 32
29133953?v=3 stevefan1999 19 27
5158668?v=3 luarpro 20 25
14068392?v=3 cityu-mbe 21 21
97841?v=3 l4u 22 20
626539?v=4 guangchuangyu 23 20
534002?v=3 hongjianli 24 19
13168476?v=3 hkust-sing 25 19