Top C++ GitHub developers in Hong kongUsername Country rank Stars
1195774?v=3 miloyip 1 5124
5562977?v=3 hszhao 2 587
139525?v=3 billmccord 3 432
82716?v=3 benlau 4 348
103023?v=3 kennytm 5 332
3242876?v=3 soundsilence 6 302
1900250?v=3 lindahua 7 116
103977?v=3 andyli 8 85
6461732?v=3 aimerykong 9 85
291417?v=3 neraliu 10 83
1509844?v=3 robert0812 11 82
481343?v=3 fishkingsin 12 71
4837640?v=3 hlzz 13 63
3026042?v=3 liquanhai 14 53
1935744?v=3 chntujia 15 40
12619994?v=3 huawei-noah 16 33
1013500?v=3 minixxie 17 31
5158668?v=3 luarpro 18 25
29133953?v=3 stevefan1999 19 23
97841?v=3 l4u 20 20
14068392?v=3 cityu-mbe 21 20
626539?v=4 guangchuangyu 22 20
534002?v=3 hongjianli 23 19
13168476?v=3 hkust-sing 24 18
1569982?v=3 myfavouritekk 25 18