Top Javascript GitHub developers in Hong kongUsername Country rank Stars
206640?v=3 ziahamza 1 4671
4210342?v=4 james-yu 2 4490
1197375?v=3 strml 262 5603
5494638?v=4 jacklam718 4 2145
160028?v=3 wyuenho 5 2077
293790?v=3 cshum 6 1575
13167376?v=3 kyle-kyle 7 1459
2837808?v=3 bichenkk 8 1342
1039026?v=3 wangzuo 9 1131
18022260?v=4 arguiot 10 1085
12909177?v=3 input-output-hk 11 933
1195774?v=3 miloyip 12 775
4172353?v=3 dowjones 129 891
1334231?v=3 aftership 14 459
2252978?v=3 heartsentwined 15 421
904221?v=3 waifung0207 16 361
14286384?v=3 pearinc 17 340
5841774?v=3 tapevents 18 332
82716?v=3 benlau 19 298
8608?v=3 siuying 20 265
10245912?v=4 tngan 2762 259
9997953?v=4 d4nyll 575 242
1129695?v=3 vansonleung 23 188
44370?v=3 caphun 24 170
6277322?v=3 sorpaas 25 169