Top Perl GitHub developers in Hong kongUsername Country rank Stars
12424384?v=3 tommyau 1 26
895289?v=3 aquaskyline 2 26
1056285?v=3 yzprofile 775 9
22588?v=3 ihrd 4 8
119866?v=3 pilcrow 80 7
1070508?v=3 wanleung 6 6
64755?v=3 henryykt 7 6
726198?v=3 wilkox 8 2
1487264?v=3 biofuture 9 2
2070487?v=3 chjp 10 2
6593392?v=3 chpoon92 11 2
1227160?v=3 hupili 12 1
2050477?v=3 huangqiheng 13 1
1010972?v=3 linkomnia 15 1
962624?v=3 alexhokl 16 1
720827?v=3 burstlam 17 1
127193?v=4 b123400 18 1
87161?v=3 vincicat 19 1
4293438?v=3 derppening 20 1
12909177?v=3 input-output-hk 21 1
5820923?v=3 noelyang 22 1
2010005?v=3 zhoujj2013 23 0
2305991?v=3 stephenwan 24 0
4815789?v=3 pcho1967 25 0