Top Haskell GitHub developers in IndiaUsername Country rank Stars
23023661?v=3 typelead 1 1931
149238?v=4 ananthakumaran 2 390
25269?v=3 seliopou 3 245
737477?v=3 psibi 4 164
274582?v=3 rrnewton 5 147
127294?v=3 ajnsit 6 80
601714?v=3 jaseemabid 7 66
34121?v=3 abhin4v 8 43
13062967?v=3 jyothsnasrinivas 9 35
5645741?v=3 sumitsahrawat 10 31
1610539?v=3 amarpotghan 11 23
201673?v=3 jmoy 12 22
681060?v=3 dfordivam 13 20
693288?v=3 piyush-kurur 14 19
18720029?v=3 sarthakbagaria 15 17
200059?v=3 donatello 16 15
1254113?v=3 rohitjha 17 15
44757?v=3 ckkashyap 18 12
11234616?v=3 nabeelomer 19 10
107231?v=3 debasishg 20 10
10345612?v=3 sherubthakur 21 9
1442329?v=3 mukeshm 22 8
30785?v=3 vu3rdd 23 7
113322?v=3 kapilash 24 7
993944?v=3 abhimanyuma 25 7