Top Lua GitHub developers in IndiaUsername Country rank Stars
1156489?v=3 abhshkdz 1 464
4785960?v=3 ganeshjawahar 2 184
6170016?v=3 dhavalkapil 3 124
762041?v=3 wingify 4 117
6535184?v=3 roclientside 5 93
8599099?v=3 naman14 6 92
3866120?v=3 steamdatabase 7 90
26551780?v=4 pavanjadhaw 8 48
3604231?v=3 sidgan 9 34
1449512?v=4 dufferzafar 10 33
1222562?v=3 satheeshjm 11 33
1104544?v=3 rahular 12 31
2945708?v=4 deshraj 351 13
9305875?v=3 chsasank 14 11
1425655?v=3 aliasgar84 15 10
8017189?v=3 sankarcheppali 16 10
6429779?v=3 amoudgl 17 9
11006006?v=4 farizrahman4u 18 8
3393533?v=3 hjpotter92 19 7
2066516?v=3 brickcap 20 7
4383182?v=3 hit-hi-fit-hai 21 7
838538?v=3 arunmallya 22 7
112678?v=3 napsternxg 23 7
5926801?v=3 rahul-iisc 24 7
4508138?v=3 babbzzz 25 6