Top Rust GitHub developers in IndiaUsername Country rank Stars
1617736?v=4 manishearth 1 1859
217126?v=4 utkarshkukreti 2 532
23743547?v=4 nerdypepper 3 517
12742708?v=3 saurvs 4 118
20314742?v=4 ritiek 5 106
44757?v=3 ckkashyap 6 89
8397274?v=4 gautamkrishnar 7 61
3941281?v=3 ranveeraggarwal 8 59
6826529?v=3 tekjar 9 47
13150283?v=3 atherenergy 10 44
6691262?v=3 wafflespeanut 11 35
3993360?v=3 sushant94 12 31
1828348?v=3 mozillaindia 13 26
15887018?v=3 ather-energy 14 25
966274?v=3 yati-sagade 15 20
5075497?v=3 dvigneshwer 16 18
311929?v=3 kracekumar 17 16
5615588?v=3 lispyclouds 18 16
5981019?v=4 00imvj00 19 15
1267409?v=3 sankha93 20 14
5981019?v=4 0zero0zero 21 9
937566?v=3 doomlord 22 9
13786546?v=4 krishnakumar4a4 23 8
16458742?v=4 nc-x 24 8
66099?v=3 aldrin 25 8