Top Scala GitHub developers in IndiaUsername Country rank Stars
107231?v=3 debasishg 1 1865
2179670?v=3 chandu0101 2 996
3493976?v=3 tuplejump 3 802
1303505?v=3 knoldus 4 749
839498?v=3 phatak-dev 5 267
265425?v=3 milliondreams 6 148
1606819?v=3 manish-in-java 7 81
1136647?v=3 eklavya 8 61
74267?v=3 shikhar 9 59
12807854?v=3 shiv4nsh 10 58
6457758?v=3 gupta-himanshu 11 56
600279?v=4 ashwanthkumar 12 52
184091?v=3 shekhargulati 13 47
1321193?v=3 shagunsodhani 14 46
12287457?v=3 cpbaranwal 15 46
19163502?v=3 reactore 16 44
4508686?v=3 pamu 17 40
914984?v=3 asinghal 18 40
23023661?v=3 typelead 19 40
12410879?v=3 re1treddy 20 38
1409505?v=3 prabeesh 21 34
16087380?v=3 charlsjoseph 22 27
1610539?v=3 amarpotghan 23 26
9861437?v=3 dhwajraj 24 25
863188?v=3 prassee 25 24