Top Shell GitHub developers in IndiaUsername Country rank Stars
410147?v=3 sameersbn 1 8540
20226361?v=4 inishchith 2 4406
7521600?v=4 adtac 5 1285
26551780?v=4 pavanjadhaw 4 1220
534822?v=3 graysky2 66 1399
4047597?v=4 aviaryan 6 1013
84005?v=3 hashnuke 7 802
1256649?v=3 jayrambhia 8 775
1453634?v=3 vigneshwaranr 9 723
26716802?v=4 s0md3v 10 559
23743547?v=4 nerdypepper 11 357
584253?v=4 captn3m0 12 304
14031096?v=3 kalbhor 13 276
14031096?v=3 lakshaykalbhor 15 262
646253?v=3 chenxiaolong 321 278
1044010?v=3 hiteshsondhi88 17 238
16818486?v=4 rpranshu 18 218
3866120?v=3 steamdatabase 19 207
462836?v=3 jplew 20 189
14041572?v=3 himanshub16 21 176
6170016?v=3 dhavalkapil 22 147
15994736?v=3 priceboardin 23 143
10119037?v=4 akhilnarang 24 138
1607795?v=3 redhat-cip 25 127