Top Shell GitHub developers in IndiaUsername Country rank Stars
410147?v=3 sameersbn 1 8540
20226361?v=4 inishchith 2 4406
7521600?v=4 adtac 5 1285
534822?v=3 graysky2 67 1399
84005?v=3 hashnuke 5 802
1256649?v=3 jayrambhia 6 775
1453634?v=3 vigneshwaranr 7 723
4047597?v=4 aviaryan 8 602
26716802?v=4 s0md3v 9 404
584253?v=4 captn3m0 10 302
14031096?v=3 kalbhor 11 276
26551780?v=4 pavanjadhaw 12 264
14031096?v=3 lakshaykalbhor 14 262
646253?v=3 chenxiaolong 321 278
1044010?v=3 hiteshsondhi88 16 238
16818486?v=4 rpranshu 17 214
3866120?v=3 steamdatabase 18 207
462836?v=3 jplew 19 189
14041572?v=3 himanshub16 20 176
6170016?v=3 dhavalkapil 21 147
15994736?v=3 priceboardin 22 143
10119037?v=4 akhilnarang 23 138
1607795?v=3 redhat-cip 24 127
2075279?v=3 ravisuhag 25 108