Top Elixir GitHub developers in IndonesiaUsername Country rank Stars
175652?v=3 igas 1 404
1147918?v=3 rizafahmi 2 89
4920820?v=3 bobbypriambodo 4 13
5663877?v=3 resir014 5 8
14269809?v=4 codenoid 6 6
191735?v=3 fajarmf 7 5
2082082?v=3 mada41 8 2
907350?v=3 zerosign 9 1
34176903?v=4 gojekfarm 10 1
28510687?v=4 enjelhutasoit 11 1
29493273?v=3 gojektech 12 1
3049307?v=4 fs02 13 0
1282808?v=4 wayanjimmy 14 0
977552?v=4 iwanbk 15 0
6713594?v=4 ericivander 16 0
4141862?v=3 aligos 17 0
19226201?v=4 krestovolt 18 0
26619526?v=4 j00tesid 19 0
16045993?v=3 7x24th 20 0
10011216?v=4 adhywiranata 21 0
8341867?v=4 styd 22 0