Top Haskell GitHub developers in IndonesiaUsername Country rank Stars
13558412?v=3 zenius2016 1 43
9277632?v=3 1hara 2 36
5840692?v=3 squest 3 17
8147926?v=4 wisn 4 11
34315?v=3 markusle 510 10
311326?v=3 matematikaadit 6 3
5234842?v=4 dewey92 7 3
62401?v=3 spy 8 2
8508709?v=3 raabbajam 9 2
2878405?v=3 rakateja 10 1
1120797?v=3 dar13 1536 1
386473?v=3 devigned 1656 1
21150538?v=4 s1gu 13 1
16249870?v=4 lendisfabri 14 1
8491552?v=4 chrsep 15 1
20320125?v=3 refeed 16 1
16897357?v=3 nzcage 17 1
9163337?v=3 archbung 18 1
6021939?v=3 jennndol 19 1
13984370?v=3 beelzebub0 20 0
2225854?v=3 wiria 21 0
35117902?v=4 cipta-media 22 0
10011216?v=4 adhywiranata 23 0
1836918?v=3 hogand 2393 0
1698923?v=3 nixlilium 25 0