Top Java GitHub developers in IndonesiaUsername Country rank Stars
17976841?v=4 screetsec 1 1748
613078?v=3 lorensiuswlt 2 1672
7135360?v=4 anton46 2 2135
1691440?v=4 esafirm 4 798
16935074?v=3 lognet 5 577
23138905?v=3 danimahardhika 6 496
4948333?v=4 bachors 7 491
16272951?v=4 arierie 8 377
11156973?v=4 ar-android 9 361
11240230?v=4 nrohmen 10 342
5948377?v=3 agusibrahim 11 292
6775159?v=4 isfaaghyth 12 291
3787041?v=4 derohimat 13 189
131628?v=3 bopbi 14 160
6634470?v=4 firdausmaulan 15 159
4743678?v=4 mnafian 16 153
324925?v=3 endymuhardin 17 146
1854295?v=3 ahmadnurhidayat 18 142
52334?v=4 hidrodixtion 19 136
2455823?v=3 pratamawijaya 20 115
7386759?v=4 rizafu 21 103
1418581?v=4 septiyanandika 22 96
3274588?v=3 apradanas 23 96
166053?v=3 uudashr 24 91
2419452?v=3 aerdy 25 82