Top Javascript GitHub developers in IndonesiaUsername Country rank Stars
774338?v=4 kristories 1 4088
4204007?v=3 fians 2 3031
460302?v=3 faisalman 3 2896
534245?v=3 toopay 4 1905
856609?v=4 sonnylazuardi 8 2318
7658554?v=4 antonybudianto 6 1867
12091318?v=4 bosnaufal 7 1660
17260743?v=4 dwicao 8 897
7221389?v=4 mazipan 9 896
4948333?v=4 bachors 10 773
491458?v=3 maman 11 712
6868053?v=3 crocodic-studio 12 708
201664?v=3 aredo 13 663
201664?v=4 hengkiardo 14 636
2161622?v=3 radiegtya 15 611
8599?v=3 digitarald 1643 586
7196889?v=3 xsanisty 17 464
4244251?v=3 alexfedoseev 18 462
6444361?v=3 pingpong-labs 19 445
4867178?v=4 sbycrosz 15 609
1808501?v=3 johnstonbl01 1953 447
907187?v=3 simondegraeve 22 306
26019?v=3 paxa 23 273
5573841?v=4 r0r1 24 271
5573841?v=4 rorikn 25 271