Top Lua GitHub developers in IndonesiaUsername Country rank Stars
4017302?v=3 srifqi 1 7
5512461?v=3 masphei 2 3
36088527?v=4 companybot 3 2
37488683?v=4 tackpartg770 4 2
1462021?v=3 jesusislam 5 2
1161080?v=3 ithoq 6 2
85603?v=3 michel-slm 7 2
190773?v=3 wst 8 1
4016864?v=3 cydh 9 1
1393516?v=3 nascode 10 1
455379?v=3 pat- 1323 1
37222637?v=4 tackpartg 12 1
3001652?v=3 brutalcrozt 13 1
2165397?v=3 soediro 14 1
1451007?v=3 jonathanporta 1494 1
903758?v=3 savesteve 1559 1
328740?v=3 edorid 17 1
175189?v=3 shua 1714 1
23187582?v=4 azwarfx 19 1
28067206?v=4 friyadhibiermann 20 1
8765910?v=3 ortimh 21 1
6529730?v=3 creatorb 22 1
6337212?v=3 mahendra17 23 1
5663877?v=3 resir014 24 1
4260899?v=3 lneteam 1241 1