Top Arduino GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1595215?v=3 addsict 1 45
512690?v=3 beegee-tokyo 2 30
668098?v=3 switchscience 3 26
1160927?v=3 pinae 4 26
34204?v=3 shokai 5 23
15902284?v=3 katsuya-san 6 21
8764949?v=3 boochow 7 17
197653?v=3 kyab 8 17
13778461?v=3 ics-creative 10 12
792873?v=3 kissrobber 11 10
13722764?v=3 dwt98 12 9
13311608?v=3 mascii 13 9
29086128?v=4 maximemoreillon 14 8
16798262?v=3 keitakagi 15 6
754020?v=3 thinrope 16 6
1053958?v=3 wutali 17 5
1162073?v=3 toshi-saito 18 5
282056?v=3 cng 19 5
25473?v=3 yoggy 20 4
1132382?v=3 bidouilles 21 4
23309?v=3 okhiroyuki 22 4
4221309?v=3 sugarsweetrobotics 23 4
1589819?v=3 tsubokulab 24 4
802339?v=3 kyontan 25 4