Top Asp GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
130325?v=3 kaorun55 1 10
1374516?v=3 youten 2 9
346540?v=3 sugi-cho 3 6
5102264?v=3 hiromukato 4 4
19714?v=4 azu 5 4
11157717?v=3 retroburst 6 2
1199726?v=3 y-tsutsu 7 1
1370561?v=3 ya7gisa0 8 1
84360?v=3 japboy 9 1
7846530?v=3 kendemu 10 1
7828432?v=3 capotasto 11 1
15842022?v=3 masayukiando 13 0
22494644?v=4 gigadros 14 0
4848534?v=3 hagura 15 0
4796651?v=3 kikigawa 16 0
3120754?v=3 natsu1211 17 0
1357393?v=3 okamok 18 0
544269?v=4 icoxfog417 19 0
318651?v=3 jakejp 20 0
208165?v=3 edom18 21 0
166852?v=4 jojonki 22 0
15796172?v=4 taxio 23 0
20330326?v=4 fumihumi 24 0
26445714?v=4 igdaryukyus 25 0