Top C++ GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
659178?v=3 tekezo 1 9840
404610?v=3 tatsuhiro-t 2 3223
475125?v=3 rakshasa 3 2715
2747893?v=3 cpfl 4 1764
1326761?v=3 unity3d-jp 5 1708
18676?v=4 syoyo 6 1599
378738?v=3 nyanp 7 1160
1107174?v=3 ycaminterlab 8 977
41567?v=3 kazuho 9 789
740604?v=3 jubatus 10 737
12196621?v=3 openstf 11 705
43029?v=3 satoruhiga 12 641
851100?v=3 xiangzhai 47 775
3708146?v=3 kw-udon 14 581
1311670?v=3 takmin 15 567
2696321?v=4 yuki-koyama 16 513
537493?v=3 miyosuda 17 499
478639?v=3 chokkan 18 482
470338?v=3 imkira 19 434
5253988?v=3 yvt 20 420
343936?v=3 keijiro 21 382
363294?v=3 tado 22 367
398875?v=3 neubig 268 398
11470708?v=3 taku910 24 337
21428?v=4 zaki 25 334